Doctor's Profile

 Doctors (Consultants at Zynova)

   

Cardiologists

Dr. B.C.Kalmath

Dr. Chetan. P. Shah

Dr. Mukesh Parikh 

Dr. Jitesh Desai

Dr. Prassanna Nyayadhish 

Dr. Vinod Kaneria

Dr. Rohit Modi 

Dr. V.T.Shah

Dr. Anil Potdar

Dr. Chaitanya Gokhale

Dr. Vijay Surase

Dr. Narayan Gadkar

Dr. Ajay Chaurasia

 

Cardio Vascular Surgeon

Dr. Kubal Govinda

Dr. Mohandas Shetty

Dr. Suhas Bendre

Dr. Rajendra Umbarkar

Dr. G N Rachmale

Dr. Rajiv Godbole

Dr. Kaushik Shantesh

Dr. Hemant Pathare

Dr. Ramchandra Bhide

Dr. Parag Shah

Dr. Rajiv Shrivastava 

Interventional Radiologists

Dr. B C Kalmath
Dr. Chetan Shah

Dr. Mukesh Parikh 
Dr. Jitesh Desai

Dr. Amit Sanghvi
Dr. Mahesh Shah

Dr. Rohit Mody
Dr. V.T Shah

Dr. Anil Potdar
Dr. Vijay Surase

Dr. Narayan Gadkar 
Dr. Shantanu Deshpande 

Dr. Rajiv Karnik
Dr. Chitanya Gokhale 

Dr. Abhijit Soni

Vascular Surgeon

 Dr. Amish Mhatre

Diabetologist

Dr. Vishal Chopra 

Neurologists

Dr. Arvind Kunde (NEUROLOGIST)

Dr. S. N. Shenoy (NEURO SURGEON)

Dr. Uma Sunder (NEURO PHYSICIAN)

Dr. Hema Biju (PHYSIOTHERAPIST)

Dr. Suhas Baraley (NEURO SURGEON)

Dr. Ashok Hande (NEURO SURGEON)

Orthopedic Surgeon

 Dr. Prakash Samant

 Dr. Prakash Samant

 Dr. Ashish Kothari

M.D Physician

Dr. Nilesh Padhiyar

Dr. Avinash Pawar

Dr. Amol Manerkar

Dr. Chetan Velani

Dr. Amit Botkondle

Dr. Ramanathan Iyer 

Chest Physician

Dr. Tejal Shah 

Dr. Kavita Mody 

Dr. Subramainian Natrajan 

Spine Surgeon

Dr. Sudhir Shrivastava

ONCO Surgeon

Dr. Vimal Jain

Dr.Deepak Hadwale 

Dr. Sushil Nagwe

Dr. Mehul Sanghavi

Gen Surgeon

Dr. Navin Patel

Dr. Rasik Patil

Dr. Sonagra

Administrators

Dr. A. K. Sinha 
Medical Director 

Mr. Dinesh Gawnde
HRD Executive 

Dr. Ashwini Upadhyay 
(Clinical A.M.O) 

Dr. Vidhi Gaonkar 
(Non Clinical A.M.O) 

Mr. Abhishek Gawade. 
(T.P.A. Executive)

 

Docto